Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: LLUÍS MERCADER I BRAVO (també el prestador)

NIF: 40516934L

Adreça postal: C/Pedró, 79, 17230 Palamós, (Girona)

Correu electrònic: peixos@lluismercader.cat

LLUÍS MERCADER I BRAVO, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari;
 • Utilitzar les seves dades per contactar amb l’usuari, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Es realitzaran anàlisis de perfils i d’usabilitat.

Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, segons de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a infocentre@tecnaformacio.com.

D’acord amb la LSSICE, LLUÍS MERCADER I BRAVO no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites, excepte en el cas d’obligació legal o requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de LLUÍS MERCADER I BRAVO. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari accepta expressament que LLUÍS MERCADER I BRAVO realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • Cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de LLUÍS MERCADER I BRAVO iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu. Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, LLUÍS MERCADER I BRAVO quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

LLUÍS MERCADER I BRAVO no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

LLUÍS MERCADER I BRAVO no cedirà les dades recollides a tercers tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de LLUÍS MERCADER I BRAVO. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari/interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant LLUÍS MERCADER I BRAVO presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a infocentre@tecnaformacio.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades inadequades
 • Dret d’oposició: permet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi de fer-ho.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitar les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • Com a usuari, té dret, en qualsevol moment, a retirar el consentiment prestat. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
 • També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

 • Les que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
 • Les incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web.
 • Les recollides a través de les cookies per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, ho comuniqui immediatament a fi que la informació en tractament estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web www.tecnaformacio.com li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta política de privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de LLUÍS MERCADER I BRAVO , incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha tingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

Li informem que LLUÍS MERCADER I BRAVO pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de LLUÍS MERCADER I BRAVO es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

LLUÍS MERCADER I BRAVO tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que LLUÍS MERCADER I BRAVO consideri inadequats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, de menors, de l’ordre públic, de la vida privada, del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, LLUÍS MERCADER I BRAVO es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de LLUÍS MERCADER I BRAVO , podent-li enviar informació del seu interès.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, LLUÍS MERCADER I BRAVO quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma; si l’usuari vols conèixer-les, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

ENVIAMENT CV

Cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, li informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del responsable. Informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els remesos per un altre procediment diferent. Cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant el termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la seva supressió, garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans esmentades.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE

Cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, li informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seva destrucció. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

LLUÍS MERCADER I BRAVO es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre LLUÍS MERCADER I BRAVO i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.